Zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO

 1. przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie na bieżąco powiadomień o zaistniałych pożarach, klęskach żywiołowych i innych miejscowych zagrożeniach;
 2. przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony ppoż. w likwidacji skutków pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie powiatu.
 3. dokonywanie bieżącej oceny sytuacji powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz ich operacyjnego zabezpieczenia;
 4. przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków PSP oraz jednostek wchodzących w skład KSR-G
 5. współdziałanie z instytucjami terenowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania
 6. dysponowanie siłami i środkami PSP oraz jednostek wchodzących w skład KSR-G, a także innych podmiotów ratowniczych i służb specjalistycznych do likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie powiatu.
 7. powiadamianie przełożonych oraz władz o zagrożeniach występujących na terenie powiatu oraz prowadzonych działaniach ratowniczo – gaśniczych wg odrębnych ustaleń
 8. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKP
 9. koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostko KSR-G i innych podmiotów ratowniczych na terenie powiatu;
 10. współdziałanie z kierującymi akcją ratowniczo – gaśniczą w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do likwidacji zagrożeń;
 11. śledzenie przebiegu akcji ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu w aspekcie ich rozwoju oraz zapewnienie niezbędnych sił i środków do ich prowadzenia;
 12. utrzymywanie stałej łączności z SKKW w Krakowie oraz przekazywanie na bieżąco informacji, meldunków itd. wg odrębnych ustaleń;
 13. przyjmowanie i rejestrowanie meldunków o aktualnym stanie sił i środków jednostek ochrony ppoż. włączonych i nie włączonych do KSR-G z terenu powiatu;
 14. współdziałanie z instytucjami szczebla powiatowego w wypracowaniu decyzji zwalczania zaistniałych zdarzeń oraz likwidacji skutków ich wystąpienia dla potrzeb powiatu
 15. prowadzenie bazy danych operacyjnych dla potrzeb prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i likwidacji zdarzeń;
 16. prowadzenie akcji „KURIER”
 17. alarmowanie i powiadamianie funkcjonariuszy KP PSP w Zakopanem w oparciu o szczegółowe wytyczne i rozkazy