Zadania stanowiska ds. finansów

STANOWISKO PRACY DS. FINANSÓW:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
 • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową,
 • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej;
 2. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 3. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej;
 4. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
 5. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;