Zadania sekcji ds. organizacyjno-kadrowych

SEKCJA DS. ORGANIZACYJNO – KADROWYCH:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego;
 4. prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;
 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej;
 11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego.
 12. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Powiatowego;
 13. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 14. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej;
 15. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 16. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej;
 17. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej;
 18. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 19. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 20. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.