Termomodernizacja budynku KP PSP Zakopane
Zakopane, dnia 03 marca 2016 roku
ZP / 01 / 2016
 
 
 
KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W ZAKOPANEM
 
 
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem"
 
 
 
Numer ogłoszenia: 22547 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , ul. Nowotarska 45, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 0-18 2020910, 2020911,2020923, faks 0-18 2020912.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.psp.zakopane.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem położonej przy ul. Nowotarskiej 45, 34-500 Zakopane, która w szczególności swym zakresem obejmuje: 1) Wykonanie robót rozbiórkowych, 2) Wykonanie robót konstrukcyjnych, 3) Wykonanie robót w zakresie stolarki budowlanej, 4) Wykonanie robót budowlanych, 5) Wykonanie robót w zakresie instalacji p.poż., 6) Wykonanie robót w zakresie instalacji wod.-kan., 7) Wykonanie robót w zakresie instalacji c.o., 8) Wykonanie robót w zakresie instalacji wentylacyjnych, 9) Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej, 10) Wykonanie robót w zakresie instalacji solarnej, 11) Wykonanie robót wykończeniowych, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 10 do SIWZ, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik Nr 11 do SIWZ oraz zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 12 do SIWZ. Ponadto Zamawiający zastrzega, że po wykonaniu prac określonych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania: 12) Wymaganych przepisami pomiarów prób i sprawdzeń oraz inwentaryzacji powykonawczej w zakresie wykonanych robót, w tym inwentaryzacji instalacji elektrycznych, solarnych, wentylacji (w tym wyciągu spalin), wod.-kan. 2. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zamówieniem jest zobowiązany do: 1) Opracowania i dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu realizacji robót. Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Kierownikiem Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem przed rozpoczęciem wykonywania prac tak, aby podczas realizacji robót - nie powodować m.in. nadmiernych uciążliwości dla pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera: 1) Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 10 do SIWZ, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - Załącznik Nr 11 do SIWZ - w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 3) Przedmiar robót - Załącznik Nr 12 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że ilekroć w SIWZ i dokumentacji, o której mowa w punkcie 3.3. SIWZ, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji, o której mowa wyżej w punkcie 3.3. SIWZ, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty przetargowej dołączył stosowne dokumenty uwiarygodniające, że te materiały i urządzenia posiadają w szczególności parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze od określonych w tej dokumentacji. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji technicznej koszty jej przeprojektowania poniesie Wykonawca. Ponadto Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone w dokumentacji, o której mowa w punkcie 3.3. SIWZ, posiadają parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne gorsze od określonych w tej dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. 5. Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany przy pracach związanych z pokryciem dachu, zastosować kolor i rodzaj pokrycia odpowiadający pozostałej części budynku. 6. Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, w okresie realizacji Umowy kontraktu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i lub posiadanego mienia, obejmującego odpowiedzialność za szkody rzeczowe, osobowe wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z uwzględnieniem poniższych warunków ubezpieczenia: 1) Suma ubezpieczenia - nie mniej niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialności dopuszczalne wyłącznie w zakresie wskazanym w warunkach ubezpieczenia). 2) Dodatkowe warunki ubezpieczenia: a) odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, b) odpowiedzialność cywilna za produkt, c) odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie prac na terenie budowy, d) odpowiedzialność cywilna za szkody poniesione przez pracowników zaangażowanych w realizację Kontraktu (OC Pracodawcy) - dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 100.000 zł, e) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach, f) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, g) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac, h) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz ich dalszych podwykonawców, 3) Franszyzy redukcyjne - minimalne zgodnie z ofertą rynkową. 4) Kwoty udziałów własnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objętej roszczeniami obciążają Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych będącej wynikiem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do dostarczenia dokumentów ubezpieczenia (polisy) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami oraz dowodem opłacenia składki. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w/w umowy ubezpieczenia (polisy), nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji przedmiotu umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opłaty należnej składki Zamawiający będzie miał prawo, ale nie obowiązek, do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8, 45.11.13.00-1, 45.12.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.32.12.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.12.00-8, 45.33.12.10-1, 45.42.00.00-7, 45.45.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2016.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Na podstawie składanego do oferty przetargowej przez Wykonawcę oświadczenia odpowiadającego wymaganiom określonym w punkcie 9.1.1) SIWZ, tj. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik numer 2 do SIWZ. W zakresie złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w niniejszym punkcie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie mogą łącznie spełnić postawiony warunek
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Na podstawie składanego przez Wykonawcę do oferty przetargowej wykazu wykonanych robót budowlanych odpowiadającego wymaganiom określonym w punkcie 9.1.2) SIWZ, tj. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik numer 3 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w składanym wykazie, o którym mowa w niniejszym punkcie wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, modernizacji, remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynków, których wartość wynosiła minimum 800.000,00 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie, są: a) Poświadczenie, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a, W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w niniejszym punkcie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W zakresie złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie mogą łącznie spełnić warunek określony w tym punkcie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Na podstawie składanego do oferty przetargowej przez Wykonawcę oświadczenia odpowiadającego wymaganiom określonym w punkcie 9.1.1) SIWZ, tj. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik numer 2 do SIWZ. W zakresie złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w niniejszym punkcie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie mogą łącznie spełnić postawiony warunek
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Na podstawie składanego przez Wykonawcę do oferty przetargowej wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiadającego wymaganiom określonym w punkcie 9.1.3) SIWZ, tj. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik numer 4 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w składanym wykazie wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wraz z przynależnością tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego tj.: a) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - Kierownik budowy, b) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Kierownik robót, c) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Kierownik robót. 2) Na podstawie składanego do oferty przetargowej przez Wykonawcę oświadczenia w sprawie uprawnień zawodowych odpowiadającego wymaganiom określonym w punkcie 9.1.4) SIWZ, tj. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (o których mowa w wykazie powyżej), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik numer 5 do SIWZ. W zakresie złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie mogą łącznie spełnić warunki określone w tym punkcie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Na podstawie składanego do oferty przetargowej przez Wykonawcę oświadczenia odpowiadającego wymaganiom określonym w punkcie 9.1.1) SIWZ, tj. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik numer 2 do SIWZ. W zakresie złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w niniejszym punkcie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie mogą łącznie spełnić postawiony warunek
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w składanym wykazie, o którym mowa w niniejszym punkcie wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, modernizacji, remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynków, których wartość wynosiła minimum 800.000,00 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa wyżej w punkcie III.3.1) - III.3.5) niniejszego ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda aby ze złożonego pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków przedmiotowych, tj.: Kosztorys ofertowy opracowany w pełnej formie a sporządzony wg informacji określonych w punkcie 15 przedmiotowej SIWZ. 3. Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów: 1) Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 18 SIWZ - Załącznik numer 8 do SIWZ, 2) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 9.3. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności złożyć: a) Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zawierające w szczególności informacje wymagane punktem 9.3. SIWZ. 3) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 9.4. SIWZ, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty: a) Oświadczenie odpowiadające wymaganiom określonym w punkcie 9.2.1) SIWZ - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik numer 6 do SIWZ, b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, odpowiadające wymaganiom określonym w punkcie 9.2.2) SIWZ, 4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do działania i zaciągania zobowiązań odpowiadających cenie ofertowej w imieniu Wykonawcy w sytuacji, gdy osoba podpisująca ofertę nie znajduje się w wykazie osób uprawomocnionych do reprezentacji Wykonawcy wynikającym z załączonego aktualnego rejestru. 5) W przypadku składania oferty wspólnej (Konsorcjum) przez kilku Wykonawców a) Pełnomocnictwo Wykonawców wnoszących wspólną ofertę w sprawie ustanowienia pełnomocnika, sporządzone według wymogów określonych poniżej w punkcie 13.6.5) SIWZ, b) Oświadczenie odpowiadające wymaganiom określonym w punkcie 9.2.1) SIWZ - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik numer 6 do SIWZ oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, odpowiadające wymaganiom określonym w punkcie 9.2.2) SIWZ w odniesieniu do każdego Wykonawcy występującego wspólnie, zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 13.6.3) SIWZ. 6) Jeżeli Wykonawca do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia zamierza stosować inne materiały i urządzenia niż określone w dokumentacji, wynikające z zapisów punktu 3.4. SIWZ zobowiązany jest dołączyć do składane oferty przetargowej dokumenty uwiarygodniające te materiały i urządzenia sporządzony wg informacji określonych w punkcie 3.4. przedmiotowej SIWZ. 4. Ponadto, mając na uwadze dyspozycję wynikającą z art. 24 ust. 1 pkt 2a) ustawy PZP, Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95 
2 - Termin gwarancji - 5 
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz szczegółowe warunki takiej zamiany zostały określone w § 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: § 10 ust. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym paragrafie. § 10 ust. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian. § 10 ust. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, a także z uwagi na inne okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy w tym w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy. § 10 ust. 4. W przypadku, np. choroby, śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, utraty uprawnmień itp. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do osoby/osób, o których mowa w § 3 ust. 13 umowy, które wykonują niniejszą umowę na inne legitymujące się, wymaganymi w SIWZ uprawnieniami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psp.zakopane.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziby Zamawiającego, tj.: Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem ul. Nowotarska 45, 34-500 Zakopane.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem 34-500, ul. Nowotarska 45 - pokój nr 4 sekretariat, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres podany powyżej.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03 marca 2016 roku, które to zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 22547 - 2016 z dnia 03 marca 2016 roku.
 
 
 
Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, Zamawiający udostęnia Wykonawcą wzór oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załaczniki Nr 1-8 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word. 
Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca. 
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcy w formacie PDF.
 
 
 
KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Zakopanem
 
bryg. mgr inż. Stanisław Galica

Załączniki: