O jednostce

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Działa na podstawie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (t.j. Dz.U. 2017 poz 1204) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r.  w sprawie ramowej organizacji Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2006 Nr 143, poz. 1037 z późn. zm.).
Organizację i zasady funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem określa regulamin organizacyjny ustalony decyzją  Nr 19/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem a zatwierdzony zarządzeniem Nr 11/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego.
Siedziba Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP usytuowana jest w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 45.

Terenem działania Komendy Powiatowej PSP jest obszar Powiatu Tatrzańskiego (pow. 471,6 km2, liczba mieszkańców 66.490), w skład którego wchodzą:

  • Miasto Zakopane (liczba mieszk. 28.737),
  • Gmina Kościelisko (liczba mieszk. 8.028),
  • Gmina Poronin (liczba mieszk. 10.598),
  • Gmina Biały Dunajec (liczba mieszk. 6.887),
  • Gmina Bukowina Tatrzańska (liczba mieszk. 12.240).

Operacyjne zabezpieczenie powiatu

W Komendzie Powiatowej PSP służbę pełni 65 strażaków,
w tym w JRG - 48 strażaków.
Na terenie Powiatu Tatrzańskiego działa jedna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP wyposażona ogółem w 11 samochodów (3 sam. gaśnicze, 8 sam. specjalnych, ).
Działania JRG PSP wspomaga 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 13 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.