KOMUNIKAT ! Zasady organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem w związku z wprowadzeniem stanu epidemii

Ostrzeżenie

 

ZASADY ORGANIZACJI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW 
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ZAKOPANEM W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII.

Szanowni Państwo,

w związku z ukazaniem się rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. obligującym od 25 maja br. do przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów, z zachowaniem odpowiednich rygorów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jednocześnie informujemy, iż uchylone zostały przepisy wstrzymujące bieg terminów administracyjnych, które zaczęły biec ponownie od 25 maja 2020r.

Do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów w KP PSP w Zakopanem realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa rekomenduje się, aby interesanci wcześniej uzgadniali telefonicznie lub mailowo konkretny termin (datę i godzinę) wizyty i kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych wydziałów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do KP PSP w Zakopanem:

ul. Nowotarska 45, 34-500 Zakopane
tel. 182020910, 182020911 fax. 182020912 lub 182020915
NIP: 7361458250, REGON: 491898609
W sprawach niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami Komendy za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej kppspzakopane@straz.krakow.pl
- lub telefonicznie 18 20 20 916
- dokumenty można składać elektronicznie za pomocą rządowej platformy ePUAP 
 

Interesanci winni zgłaszać się do Stanowiska Podoficera Dyżurnego, które znajduje się po lewo przy wejściu głównym do Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem. Podoficer Dyżurny zawiadamia telefonicznie wskazanego przez interesanta pracownika merytorycznego o jego wizycie. Pracownik merytoryczny powinien niezwłocznie udać się do Stanowiska Podoficera Dyżurnego i w zależności od potrzeb załatwić sprawę na miejscu albo wraz z interesantem przejść do wyznaczonego pomieszczenia w siedzibie Komendy będącego Punktem Obsługi Interesantów. Po załatwieniu sprawy pracownik merytoryczny zobowiązany jest doprowadzić interesanta do wyjścia z Komendy.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem dbałości o przestrzeganie zasad sanitarnych: 

- do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem,
- należy mieć założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe
- zaleca się posiadanie własnego długopisu
- należy odkazić dłonie płynem do dezynfekcji umieszczonym przy Stanowisku Podoficera Dyżurnego
- należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników tut. Komendy ( zalecana odległość 2 m)
- pracownicy Komendy w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać usta i nos. 

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.psp.zakopane.pl

Nie narażajmy siebie i dbajmy o wspólne zdrowie!