Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Komendy PSP w Zakopanem

Wstęp Deklaracji

Komenda PSP w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy PSP w Zakopanem

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-06-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  2. opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wyróżnienie odnośników
  2. kontrastowe czcionki
  3. widoczny fokus,
  4. możliwość powiększenia czcionek narzędziami wbudowanymi w przeglądarki internetowe (klawisze skrótu „[Ctr] [+]” lub „[Ctr] [-]” )

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-10-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Bendkowski, adres poczty elektronicznej kppspzakopane@straz.krakow.pl lub abendkowski_za@straz.krakow.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej, lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

KP PSP w Zakopanem zobowiązuje się zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, KP PSP w Zakopanem niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest będzie możliwe, KP PSP w Zakopanem zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia  na teren KP PSP w Zakopanem przy ul. Nowotarska 45

Parking – Na lewo, od wejścia do KP PSP znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku – Podjazd zlokalizowany przy wejściu głównym gdzie znajduje się pomieszczenie podoficera dyżurnego.

Poruszanie się po obiekcie – Budynek nie posiada windy. Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się jedynie po kondygnacji parterowej budynku. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie może swobodnie przemieszczać się między kondygnacjami budynku, może załatwić sprawę w sekretariacie, który znajduje się na parterze budynku. Uprawniony funkcjonariusz zejdzie do sekretariatu i załatwi sprawę z osobą niepełnosprawną. 

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych- Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku obok zwykłej toalety.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Komendzie Powiatowej PSP w nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.